Author Archives: chupar

  • -

มข.ใส่ใจชุมชนรอบรั้ว จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านศาสนพิธี และพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำชุมชน

Category : News

image
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งมายาวนานเข้าปีที่ 52 นอกจากมีการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว  สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาพร้อมๆ กัน ก็คือ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนภายนอก  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  ในด้าน Culture and Care Community  ในฐานะองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุม 5,500 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีพื้นที่ติดกับ ชุมชนโนนม่วง ชุมชนศิลา ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนสีฐาน ค่ายสีหราชเดโชชัย ชุมชนหนองกุง ฯลฯ  เมื่อจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การแข่งขันขอนแก่นมาราธอน ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด

“Read More”
Share Button

  • -

บุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

Category : News

จากการที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ทำให้บุคลากรหลายคนต่างกันมาให้ความสนใจกับบุคลิกภาพและการปรับตัวกับกิจกรรมที่วิทยากรนำเสนอ วันนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์บทความจากท่านวิทยากรมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

“Read More”
Share Button

  • -

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

Category : News

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน

“Read More”
Share Button

  • -

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ มอบนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์

Category : News

16 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

“Read More”
Share Button