กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

วัชรา น้อยชมภู

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร...

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

            กองสื่อสารองค์กร ส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชื่อมั่น...นักศึกษาสามารถนำไปได้ใช้จริงในการศึกษา              เมื่อวันอังคารที่...

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา  ภักดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ณ  ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร...