Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

วัชรา น้อยชมภู

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ณ  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นำบุคลากรกองสื่อสารองค์กร รับการอบรมเรื่อง การติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัล หรือ Digital ID…

มข.เปิดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ @KHONKAENUNIVERSITY บริการข้อมูลข่าวสารส่งตรงถึงมือผู้รับบริการ ไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญที่มีประโยชน์ อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY” …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์…

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ…