Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รัชฎาวรรณ วัฒนสุข

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกมลรัตน์ คูบุบผา นักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี…

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รอง ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย KKU 1 ไก่ 3…

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบ Solar Farm และ สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น…

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มข. ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’ รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT…