Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

apicma maneejak

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี…

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางละอองดาว สมดีวีรเดช…

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เยี่ยมชม และอุดหนุน ให้กำลังใจ กลุ่มเกษตรกร…