กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา...

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่...