กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จิตอาสากองสื่อสารองค์กรจากงานกิจกรรม หน่วยอำนวยการ และงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นการจัดเพื่อส่งเสริมจินตนาการและทักษะให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของเด็กๆที่ได้มาร่วมงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาที่ได้มาจัดกิจกรรมด้านศิลปะ โดยมี ผศ.ดร.บุรินทร์...

   วันที่ 3 มกราคม 2563 บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าพบขอพรในวาระปีใหม่ 2563   จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่กำกับนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรมาตลอด1ปีที่ให้ความกรุณาสนับสนุนและโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นวัฒธรรมองค์กรของกองสื่อสารองค์กรที่แสดงออกต่อผู้ที่มีอาวุโสในวาระสำคัญ อธิการบดีกล่าวให้พรมายังบุคลากรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 วันที่ 16...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริหาร นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 วาระดีถีขึ้นปีใหม่2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด...