งานบริหารงานทั่วไป

0
158

jok
นาง สถาพร นาวานุเคราะห์
Mrs. Sathaporn Navanukraw
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

150x197-cad01-5-ae
นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
Miss Cholwaporn Chooklin

150x197-cad01-2-juree
นางสาวจุรี ธรรมบูรณวิทย์
Miss Churee Thamburanawit

150x197-cad01-6-aun
นางสาว สาวิตรี มูลตรีภักดี
Miss Sawitree Moontreepukdee

150x197-cad01-7-viset
นายวิเศษ ซาซุม
Mr. Wiset Sasum