งานข่าว

0
230

150x197-cad02-5-yin
นางสาว จิราพร ประทุมชัย
Miss Jiraporn Pratomchai
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานข่าว)

150x197-cad02-1-jew
นาง วัชรา น้อยชมภู
Mrs.Wadchara Noichompoo

150x197-cad02-3-to

นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์
Mr.Worawit siripanuwat 

om
นาย บริพัตร ทาสี
Mr. boriphat Thasi

150x197-cad02-2-or
นาง นภา อาษารัฐ
Mrs. Napa Arsarut

ance
นางสาว รวิพร สายแสนทอง
Miss Raviporn Saisaenthong