งานวิทยุสถาบัน

0
166

150x197-cad05-1-aod
นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์
Mr.Udomchai Supanavong
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิทยุสถาบัน)

150x197-cad05-2-botun
นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
Mrs.Benjamaporn Mamook

150x197-cad05-3-bunjon
นาย บรรจง เศษวิสัย
Mr.Banjong Setwisai

150x197-cad05-4-tum
นาย กิตติภณ ทุริวงษ์
Mr. Gittiphon Thuriwong

150x197-cad05-5-papot
นาย ปาพจน์ พันตาเอก
Mr.Paphot Phuntaaek

150x197-cad05-6-job
นาย สุริยา ลีพรหมมา
Mr.Suriya Leepromma