บุคลากรงานสื่อสาร


นางสาว พรทิพย์ คำดี
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร)
Miss Porntip Khamdee
porntip@kku.ac.th


นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์
Mr.Udomchai Supanavong
udosup@kku.ac.th


นาย ชุมพร พารา
Mr.Chuporn Para
chupar@kku.ac.th


นาง วัชรา น้อยชมภู
Mrs.Wadchara Noichompoo
wadnoi@kku.ac.th


นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
Mrs.Benjamaporn Mamook
benjama@kku.ac.th


นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
Miss Chutinan Panjarung
pchutinan@kku.ac.th


นางสาว จิราพร ประทุมชัย
Miss Jiraporn Pratomchai
jirapr@kku.ac.th


นางสาว รวิพร สายแสนทอง
Miss Raviporn Saisaenthong
ravisa@kku.ac.th


นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
Mr.Nuttavut pachprapa
nutz@kku.ac.th


นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
Mr.Nuttapong Chamnanue
nutchu@kku.ac.th


นาย อรรถพล ฮามพงษ์
Mr.Attapon Hampong
attaha@kku.ac.th


นาย ชายชาญ หล้าดา
Mr.Chaichan Lada
chailada@kku.ac.th


นาย บรรจง เศษวิสัย
Mr.Banjong Setwisai
kkuradio@gmail.com


นาย กิตติภณ ทุริวงษ์
Mr. Gittiphon Thuriwong
kkuradio@gmail.com


นาย ปาพจน์ พันตาเอก
Mr.Paphot Phuntaaek
kkuradio@gmail.com


นาย สุริยา ลีพรหมมา
Mr.Suriya Leepromma
kkuradio@gmail.com