บุคลากรงานสื่อสาร

150x197-cad04-05-pornthip
นางสาว พรทิพย์ คำดี
Miss Porntip Khamdee
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร)

 


นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์
Mr.Udomchai Supanavong

150x197-cad02-1-jew
นาง วัชรา น้อยชมภู
Mrs.Wadchara Noichompoo


นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
Mrs.Benjamaporn Mamook

150x197-cad03-1-kai
นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
Miss Chutinan Panjarungนางสาว จิราพร ประทุมชัย
Miss Jiraporn Pratomchai

ance
นางสาว รวิพร สายแสนทอง
Miss Raviporn Saisaenthong

150x197-cad04-02-por
นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
Mr.Nuttavut pachprapa

nut
นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
Mr.Nuttapong Chamnanue

 

150x197-cad04-06-attaphon
นาย อรรถพล ฮามพงษ์
Mr.Attapon Hampong

tum
นาย ชายชาญ หล้าดา
Mr.Chaichan Lada

150x197-cad05-3-bunjon
นาย บรรจง เศษวิสัย
Mr.Banjong Setwisai

150x197-cad05-4-tum
นาย กิตติภณ ทุริวงษ์
Mr. Gittiphon Thuriwong

150x197-cad05-5-papot
นาย ปาพจน์ พันตาเอก
Mr.Paphot Phuntaaek

150x197-cad05-6-job
นาย สุริยา ลีพรหมมา
Mr.Suriya Leepromma