งานผลิตสื่อ


นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานผลิตสื่อ
Mrs.Benjamaporn Mamook
benjama@kku.ac.th


นาง วัชรา น้อยชมภู
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Mrs.Wadchara Noichompoo
wadnoi@kku.ac.th

นางสาว พรทิพย์ คำดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Miss Porntip Khamdee
porntip@kku.ac.th


นางสาว รวิพร สายแสนทอง
นักประชาสัมพันธ์
Miss Raviporn Saisaenthong
ravisa@kku.ac.th


นางสาว จิราพร ประทุมชัย
นักประชาสัมพันธ์
Miss Jiraporn Pratomchai
jirapr@kku.ac.th


นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Nuttavut pachprapa
nutz@kku.ac.th


นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Mr.Nuttapong Chamnanue
nutchu@kku.ac.th


นาย ชายชาญ หล้าดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Chaichan Lada
chailada@kku.ac.th

นาย อรรถพล ฮามพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Attapon Hampong
attaha@kku.ac.th


นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Natthawut Jaruwong
nattja@kku.ac.th

 

 
ปรับปรุงข้อมูล 14 มิถุนายน 2565
Scroll to Top