งานวิทยุ


นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานวิทยุ
Miss Chutinan Panjarung
pchutinan@kku.ac.th

นาย บรรจง เศษวิสัย
พนักงานวิทยุกระจายเสียง
Mr.Banjong Setwisai
kkuradio@gmail.com


นาย สุริยา ลีพรหมมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Suriya Leepromma
suriyale@kku.ac.th


นาย กิตติภณ ทุริวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr. Gittiphon Thuriwong
kkuradio@gmail.com


นาย ปาพจน์ พันตาเอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Paphot Phuntaaek
kkuradio@gmail.com

เริ่ม 14 มิถุนายน 2565
Scroll to Top