กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

วัชรา น้อยชมภู

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา  ภักดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ณ  ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร...

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย นายชุมพร  พารา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และ นางเบญจมาภรณ์  มามุข  นักประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คนเข้ารับการอบรมยกระดับการสื่อสาร ในหัวข้อ “PR.อย่างไรให้โดนใจผู้รับ”...

ผอ.กองสื่อสารองค์กร นำทัพยกกองไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีเหนียวแน่น ตอบสนองมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคน พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก นายชุมพร  พารา            กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก” ให้กับบุคลากร...

ผอ.กองสื่อสารองค์กร นำทัพยกกองไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง สร้างความสามัคคีเหนียวแน่น ตอบสนองมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาคน พัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร           กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อยุคใหม่ให้ทันโลก”...