กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รัชฎาวรรณ วัฒนสุข

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานคณะทำงานโครงการ Creative Market : Kind of Isan และ อาจารย์อภิญญา อาษาราช ผู้ออกแบบและจัดกิจกรรมภายในงาน ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน “Creative Market – อีสานเฮ็ด...

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ :  ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และกิจกรรม “Science Park เปิดบ้านพบสื่อ” รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT วัน/เวลาที่ออกอากาศ...

ชื่อผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : อาคาร Net Zero Energy Building (อาคารกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการ E Journey ทาง...

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT วัน/เวลาที่ออกอากาศ...