กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รัชฎาวรรณ วัฒนสุข

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ :ผศ.ดร.วิเชียร  ปลื้มกมล หัวหน้าโครงการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่...

ชื่อผู้ร่วมรายการ :รศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : นิทรรศการเปลือกหอย ใน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ชื่อผู้ร่วมรายการ :รศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : นิทรรศการเปลือกหอย ใน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ชื่อผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : อุโมงค์ต้นไม้ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการ เช็คอิน ขอยแก่น บาย โบโบ วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561...