Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

คู่มือมอบหมายงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป google calendar (2562) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด

วิเคราะห์การบริหารงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตรายการ KKU News (2562) โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด