ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564 …

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ …

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021 โดย …

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021 Read More »

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร …

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565 Read More »

Scroll to Top