กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

คู่มือการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (2562) โดย นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด

คู่มือมอบหมายงาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป google calendar (2562) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด

วิเคราะห์การบริหารงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2562) โดย นางวัชรา น้อยชมภู นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด