ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์กร มข.เสริมเทคนิค-แนะนำอาวุธผลิต Content ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร มข.เสริมเทคนิค-แนะนำอาวุธผลิต Content ยุคดิจิทัล Read More »

การวิเคราะห์ระบบงานกิจกรรมสัมพันธ์ (2566)

การวิเคราะห์ระบบงานกิจกรรมสัมพันธ์ (2566)

การวิเคราะห์ระบบงานกิจกรรมสัมพันธ์ (2566) โดย นางวัลยา แสนมี ตาแหน่ง …

การวิเคราะห์ระบบงานกิจกรรมสัมพันธ์ (2566) Read More »

การศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองสื่อสารองค์กรกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองสื่อสารองค์กรกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองสื่อสารองค์กรกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย จิราพร …

การศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองสื่อสารองค์กรกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

การศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดทำแผนประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz (2566)

การศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดทำแผนประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz โดย …

การศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดทำแผนประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz (2566) Read More »

Scroll to Top