เกี่ยวกับเรา

 • ความเป็นมา
         กองสื่อสารองค์กร (Communication Affairs Division) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ตามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
  ……ต่อมาได้ปรับโครงสร้างอีกครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 312/2561 ลวท. 12 ก.พ. 2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562 ลวท. 14 ม.ค. 2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
        .
 • วิสัยทัศน์
  เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก
  (We communicate KKU to citizen of the world)
    .
 • พันธกิจ บทบาทหน้าที่
  กองสื่อสารองค์กร มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ วารสารข่าว ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน เพื่อสื่อสารและส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน งานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การต้อนรับบุคคลสำคัญ กิจกรรมของชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กร ทั้ง การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจที่ดี การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     .   
 • การแบ่งโครงสร้างภายใน
  แผนผังโครงสร้างองค์กร กองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย 3 งาน และ 1 หน่วย ดังนี้

  • ผู้อำนวยการกอง
  • งานผลิตสื่อ
  • งานกิจกรรมสัมพันธ์
  • หน่วยวิทยุ (จัดตั้งภายใน)
  • หน่วยอำนวยการ(จัดตั้งภายใน)
  • รวม  28  คน

   .

 • วัฒนธรรมองค์กร 
  TEAM 
  T=Trust ความไว้ใจซึ่งกันและกันจะท าให้ทีมงานท างานอย่างมีความสุข รักและผูกพันกับองค์กร ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
  E=Everyone ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ร่วมคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา
  A=Activeness ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
  M=More ให้บริการเหนือความคาดหมาย
     .
 • คุณค่า 
  เชื่อถือในคุณค่าของคน มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

ช่องทางการสื่อสารและกระบวนงานที่สำคัญ