Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ…

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน…

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ…