กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรม KM และต้อนรับผู้เยี่ยมชม

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่2 ซึ่งกำลังศึกษารายวิชา...

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่...

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานรับชมวีดิทัศน์อาคาร Net Zero...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 วันที่ 16...