สำหรับบุคลากร

สารสนเทศกองสื่อสารองค์กรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ฟอร์มขอใช้บริการสำหรับบุคลากรกองสื่อสารองค์กร

  • หน่วยอำนวยการ ฟอร์มขออนุมัติ : งบประมาณ / จัดซื้อ / ซ่อม / เดินทางไปราชการ
    [ Google Doc / word / pdf]

แผนการปฏิบัติงาน/การประกันคุณภาพ/กระบวนงาน กองสื่อสารองค์กร

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ/เงินเดือนและค่าตอบแทน
กองทรัพยากรบุคคล

บริการออนไลน์/สารสนเทศ ไอที

 

สืบค้นวิทยานิพนธ์

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองสื่อสารองค์กร

เครือข่ายความร่วมมือ

Scroll to Top