สำหรับบุคลากร

แผนการปฏิบัติงาน/การประกันคุณภาพ/กระบวนงาน กองสื่อสารองค์กร

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ/เงินเดือนและค่าตอบแทน
– ประกาศ หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2561)
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่ง ผอ./หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการออนไลน์/สารสนเทศ ไอที

สืบค้นวิทยานิพนธ์

ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองสื่อสารองค์กร