สำหรับบุคลากรกองสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งต่างๆในกองสื่อสารองค์กร

การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ กมบ. ฉบับที่ 1/2563 ลวท. 25 ก.พ. 2563)

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ/เงินเดือนและค่าตอบแทน

บริการออนไลน์/สารสนเทศ ไอที

สืบค้นวิทยานิพนธ์

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองสื่อสารองค์กร

เครือข่ายความร่วมมือ