แผน และรายงานผลการดำเนินงาน

สารสนเทศแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น