Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีการทำบุญตักบาตร…

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563” ขานรับนโยบายรัฐบาลลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้างาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน…

        เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 โดยมี…

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.ลำปาง…