กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” วางเป้าสร้างภาพลักษณ์องค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์