บริการของเรา

กองสื่อสารองค์กร มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดี การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ วารสารข่าว ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยการบันทึกภาพกิจกรรมสำคัญและพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมพิธีการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดี การสร้างระบบต้อนรับบุคคลสำคัญ ระบบการส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน และการอำนวยความสะดวกในติดต่อประสานงานแหล่งข่าว การให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ของชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย การรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

KKU Stock Photos 2022
กองสื่อสารองค์กร มีบริการคลังภาพถ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้ในการประกอบข่าว ภาพส่งสื่อมวลชน และนำมาใช้ในการออกแบบสื่อกราฟิก ต่าง ๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ภาพวิวและพื้นที่ส่วนกลาง
2. ภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ชีวิตใน มข.
3. ภาพการเรียนการสอน
4. ภาพการวิจัยและนวัตกรรม
5. ภาพเทรนด์ดิจิทัล โลกแห่งอนาคต
6. ภาพผู้บริหาร
7. ภาพศิลปวัฒนธรรมและศิลปสร้างสรรค์
8. ภาพกิจกรรมลงชุมชน (CSV)
9. ภาพกิจกรรมนานาชาติ
10. ภาพพิธีปริญญาบัตร และรัฐพิธีสำคัญ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ คุณบริพัตร ทาสี อีเมล์ boripatta@kku.ac.th