อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ความสำคัญกับงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านข่าวประชาสัมพันธ์  ผุดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรงานข่าว  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  หัวหน้างานข่าว  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร...

มข. ผนึกกว่า30ชุมชน ตอกย้ำ เครือข่ายรอบรั้วเข้มแข็ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 30 ชุมชนรอบรั้ว สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งพัฒนา สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน วันที่ อังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้นำชุมชนร่วมประชุมกว่า...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใยชุมชนรอบรั้ว มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว

เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจคาดการณ์ เช่น ภัยแล้ง   อุทกภัย และภัยหนาว สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เป็นสถานการณ์ที่ยากจะควบคุม และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ย่อมต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปณิธานในการก่อตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดีอยู่ดี เป็นที่พึ่งของสังคม       โครงการ มข. ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต จึงเกิดขึ้น เพื่อดูแลทุกข์ บำรุงสุขให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 ธ.ค. 58 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับและบรรยายกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ...

บุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

จากการที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ทำให้บุคลากรหลายคนต่างกันมาให้ความสนใจกับบุคลิกภาพและการปรับตัวกับกิจกรรมที่วิทยากรนำเสนอ วันนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์บทความจากท่านวิทยากรมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน บุคลิกภาพ...

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน         เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์...