ข่าวสารและบริการสำคัญ

ข่าวสารและบริการสำคัญที่พลาดไม่ได้

ขออนุญาติติดตั้งป้าย

กองสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลยขอนแก่น

ส่ง KKU-POP MAIl

กองสื่อสารเป็นหน่วยงานกลางในการส่งอีเมล์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรทุกคน เพื่อส่งข่าวที่เป็นเป็นประโยชน์และพลาดไม่ได้

เผยแพร่สื่อปชส.ผ่านจอ LED

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีกองสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้บริการ

บริการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์

กองสื่อสารองค์กรเป็นผู้บริหารและดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ KKU Channel และสถานีวิทยุ F.M.103 mhz.

ข่าวล่าสุด

ข่าวจากกองสื่อสารองค์กร

มข.ใส่ใจชุมชนรอบรั้ว จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านศาสนพิธี และพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งมายาวนานเข้าปีที่ 52 นอกจากมีการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว  สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาพร้อมๆ กัน ก็คือ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนภายนอก  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  ในด้าน Culture and Care Community  ในฐานะองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุม 5,500 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีพื้นที่ติดกับ ชุมชนโนนม่วง ชุมชนศิลา ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนสีฐาน ค่ายสีหราชเดโชชัย ชุมชนหนองกุง ฯลฯ  เมื่อจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การแข่งขันขอนแก่นมาราธอน ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด

15 Jul 16 chupar

บุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

จากการที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นั้น ทำให้บุคลากรหลายคนต่างกันมาให้ความสนใจกับบุคลิกภาพและการปรับตัวกับกิจกรรมที่วิทยากรนำเสนอ วันนี้ผมจึงขอความอนุเคราะห์บทความจากท่านวิทยากรมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

02 Jun 16 chupar

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน

02 Jun 16 chupar

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ มอบนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์

16 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

16 May 16 chupar

มข.ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารวิทยุ F.M.103

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผยแพร่และออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103) หลังจากที่สถานีวิทยุฯเปลี่ยนสถานภาพจากองค์กรในกำกับมาสังกัดกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

03 May 16 chupar

มข.จัดละครเร่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน

จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 มากถึงร้อยละ 13.6 สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย

27 Apr 16 chupar

มข.ส่งความห่วงใย ผ่านหอกระจายข่าว…สู่ชุมชน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบคืนให้กับสังคม โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข”

24 Mar 16 chupar

กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 Mar 16 chupar

อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม

24 Mar 16 chupar

ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองสื่อสารองค์กร

นางพัชรากร พัจนสุนทร Mrs.Patcharakorn Patjanasoontorn

21 Nov 14 chupar

บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจอ LED

บริการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในจอ LED มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน 3 จุด ติดตั้งบริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์), บริเวณสี่แยกศาลาพระราชทานปริญญาบัตรอาคารเดิม และบริเวณหน้าตึกสิริคุณากร นอกจากนี้ยังมีจอโทรทัศน์ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยอีก 11 จุด ที่ให้บริการหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ สื่อที่ใช้ในการการเผยแพร่ในจอ LED  จอ LED สามารถเผยแพร่สื่อที่มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้  ภาพนิ่ง ที่ออกแบบ มีขนาด ความกว้าง x ความสูง ดังนี้ 1) LED Complex หน้าคอมเพล็ก 1010×900 pixels 2) LED Mobile รถโมบายหน้าตึกสิริคุณากร 1280×720 pixels 3) LED แยกศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม หน้าคณะศึกษาศาสตร์ 1280×720 pixels (เหมือนกับข้อ 2) 4) TV 11 จุด 1280×720 pixels […]

26 Oct 14 chupar

บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

บริการส่ง POP-MAIL ถึงนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน เป็นการส่งอีเมล์ถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบสามารถเลือกได้ว่าจะส่งถึงเฉพาะบุคลากร หรือนักศึกษา ซึ่งจะส่งถึงผู้ใช้บัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@kku.ac.th, @kkumail.com) ขั้นตอนใช้บริการ 1.ส่งเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ไปยังอีเมล์ kkunews@kku.ac.th พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานที่ขอส่ง POP-MAIL 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ นายชุมพร พารา ดำเนินการส่ง POP-MAIL โดยเนื้อหาจะต้องเป็นเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่เป็นเนื้อหาเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองสื่อสารองค์กรตามความเหมาะสม

26 Oct 14 chupar

มข.สร้างเครือข่าย KKU USR รุก…สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน

มข.ตอบโจทย์สังคม ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ในฐานะองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม รุกสร้างเครือข่าย KKU USR “ชาว มข.ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

25 Oct 14 chupar

งานวิทยุสถาบัน

นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ Mr.Udomchai Supanavong (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิทยุสถาบัน) นาง เบญจมาภรณ์ มามุข Mrs.Benjamaporn Mamook นาย บรรจง เศษวิสัย Mr.Banjong Setwisai นาย กิตติภณ ทุริวงษ์ Mr. Gittiphon Thuriwong นาย ปาพจน์ พันตาเอก Mr.Paphot Phuntaaek นาย สุริยา ลีพรหมมา Mr.Suriya Leepromma

30 Aug 14 chupar

งานสื่อและสารสนเทศ

นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ Mr.Nuttavut pachprapai (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ) นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ Mr.Nuttapong Chamnanue นาย อภิฉัตร มณีจักร Mr.Apichat Maneejak นางสาว พรทิพย์ คำดี Miss Porntip Khamdee นาย อรรถพล ฮามพงษ์ Mr.Attapon Hampong นาย ชายชาญ หล้าดา Mr.Chaichan Lada

30 Aug 14 chupar

งานกิจการสังคม

นางสาว วัลยา ภูงาม Miss Wanlaya Phoongam (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสังคม) นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง Miss Chutinan Panjarung นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย Miss Jutamas Pilachai นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข Miss Radchadawan Watthanasuk นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ Miss Pornthip Khejornsart

30 Aug 14 chupar

งานข่าว

นางสาว จิราพร ประทุมชัย Miss Jiraporn Pratomchai (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานข่าว) นาง วัชรา น้อยชมภู Mrs.Wadchara Noichompoo นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์ Mr.Worawit siripanuwat  นาย บริพัตร ทาสี Mr. boriphat Thasi นาง นภา อาษารัฐ Mrs. Napa Arsarut นางสาว รวิพร สายแสนทอง Miss Raviporn Saisaenthong

30 Aug 14 chupar

งานบริหารงานทั่วไป

นาง สถาพร นาวานุเคราะห์ Mrs. Sathaporn Navanukraw (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป) นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น Miss Cholwaporn Chooklin นางสาวจุรี ธรรมบูรณวิทย์ Miss Churee Thamburanawit นางสาว สาวิตรี มูลตรีภักดี Miss Sawitree Moontreepukdee นายวิเศษ ซาซุม Mr. Wiset Sasum

30 Aug 14 chupar