อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ความสำคัญกับงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านข่าวประชาสัมพันธ์  ผุดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรงานข่าว  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  หัวหน้างานข่าว  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร...

สีฐานเฟสติวัล Sithan KKU Festival 1-3 พ.ย. 60 ณ ริมบึงสีฐาน มข.

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน • แผนผังและกำหนดการจัดงานทั้ง 3 วัน • 4 โซน วัฒนธรรม ในงานสีฐานเฟสติวัล 2017 • MAIN SCRIPT พิธีเปิด วันพุทธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 16.00 – 19.00 น. ณ เวทีริมบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  - คำกล่าวเปิดงาน...

มข.ใส่ใจชุมชนรอบรั้ว จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านศาสนพิธี และพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งมายาวนานเข้าปีที่ 52 นอกจากมีการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว  สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาพร้อมๆ กัน ก็คือ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนภายนอก  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  ในด้าน Culture and Care Community  ในฐานะองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุม 5,500...

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน         เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์...