อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ความสำคัญกับงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านข่าวประชาสัมพันธ์  ผุดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรงานข่าว  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  หัวหน้างานข่าว  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร...

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ มอบนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์

16 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้พบปะบุคลากรสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฯ...

มข.จัดละครเร่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน

จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 มากถึงร้อยละ 13.6 สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงสุขภาวะของเด็กวัยเรียนในชุมชน จึงนำละครเร่ จัดแสดง 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านโนนม่วง ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนสีฐาน ชุมชนสามเหลี่ยม อ.เมือง...

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน         เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์...