บุคลากรกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร พารา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
Mr. Chumporn Para
chupar@kku.ac.th

Chumporn Para


นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานผลิตสื่อ
Mrs.Benjamaporn Mamook
benjama@kku.ac.th


นาง วัชรา น้อยชมภูนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Mrs.Wadchara Noichompoo
wadnoi@kku.ac.th

นางสาว จิราพร ประทุมชัย
นักประชาสัมพันธ์
Miss Jiraporn Pratomchai
jirapr@kku.ac.th

นางสาว รวิพร สายแสนทอง
นักประชาสัมพันธ์
Miss Raviporn Saisaenthong
ravisa@kku.ac.th

นางสาว พรทิพย์ คำดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Miss Porntip Khamdee
porntip@kku.ac.th


นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Mr.Nuttavut pachprapa
nutz@kku.ac.th

นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Mr.Nuttapong Chamnanue
nutchu@kku.ac.th

นาย ชายชาญ หล้าดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Chaichan Lada
chailada@kku.ac.th
นาย อรรถพล ฮามพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Attapon Hampong
attaha@kku.ac.th

นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Natthawut Jaruwong
nattja@kku.ac.th
 


นาง วัลยา แสนมี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Mrs. Wanlaya Sanmee
wanlaya@kku.ac.th
หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์

นาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Mr.Worawit siripanuwat
worawit@kku.ac.th
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
Miss Jutamas Philachai
jutamas@kku.ac.th

นาย บริพัตร ทาสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr. boriphat Thasi
boripatta@kku.ac.th

นาย อภิฉัตร มณีจักร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Mr.Apichat Maneejak
apicma@kku.ac.th

นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Miss Radchadawan Watthanasuk
radchadawan@kku.ac.th

นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์
ธุรการและพัสดุ
Miss Pornthip Khejornsart
porkha@kku.ac.th


นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานวิทยุ
Miss Chutinan Panjarung
pchutinan@kku.ac.th

นาย บรรจง เศษวิสัย
พนักงานวิทยุกระจายเสียง
Mr.Banjong Setwisai
kkuradio@gmail.com


นาย สุริยา ลีพรหมมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Suriya Leepromma
suriyale@kku.ac.th

นาย กิตติภณ ทุริวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr. Gittiphon Thuriwong
kkuradio@gmail.com

นาย ปาพจน์ พันตาเอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Mr.Paphot Phuntaaek
kkuradio@gmail.com


นาง สถาพร นาวานุเคราะห์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Mrs. Sathaporn Navanukraw
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
nsatha@kku.ac.th


นางพัชรากร พัจนสุนทร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Mrs.Patcharakorn Patjanasoontorn
patcpa@kku.ac.th

นาย กฤษดา เรืองศรีวิรัตน์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
Mr. Kitsada Ruengsriwirat
kitsru@kku.ac.th


นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Miss Cholwaporn Chooklin
cholch@kku.ac.th
Scroll to Top