บุคลากรกองสื่อสารองค์กร

Chumporn Para

นายชุมพร พารา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
Mr. Chumporn Para
chupar@kku.ac.th

นางสาว รวิพร สายแสนทอง

นักประชาสัมพันธ์

Miss Raviporn Saisaenthong

ravisa@kku.ac.th
หัวหน้างานผลิตสื่อ 

นาง วัชรา น้อยชมภู

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Mrs.Wadchara Noichompoo

wadnoi@kku.ac.th

นาง เบญจมาภรณ์ มามุข

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Mrs.Benjamaporn Mamook

benjama@kku.ac.th

 

นางสาว จิราพร ประทุมชัย

นักประชาสัมพันธ์

Miss Jiraporn Pratomchai

jirapr@kku.ac.th

นางสาว พรทิพย์ คำดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

Miss Porntip Khamdee

porntip@kku.ac.th

 

นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

Mr.Nuttavut pachprapa

nutz@kku.ac.th

นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

Mr.Nuttapong Chamnanue

nutchu@kku.ac.th

 

นาย ชายชาญ หล้าดา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr.Chaichan Lada

chailada@kku.ac.th

นาย อรรถพล ฮามพงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr.Attapon Hampong

attaha@kku.ac.th

 

นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr.Natthawut Jaruwong

nattja@kku.ac.th

นางสาว ผานิต ฆาตนาค

นักประชาสัมพันธ์

Panit Khatnak

Panit@kku.ac.th

 

นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Mr.Worawit siripanuwat

ช่องทางติดต่อ

นาง วัลยา แสนมี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

Mrs. Wanlaya Sanmee

wanlaya@kku.ac.th

นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Miss Jutamas Philachai

jutamas@kku.ac.th

นาย บริพัตร ทาสี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr. boriphat Thasi

boripatta@kku.ac.th

นาย อภิฉัตร มณีจักร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

Mr.Apichat Maneejak

apicma@kku.ac.th

นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

Miss Radchadawan Watthanasuk

radchadawan@kku.ac.th

นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์

พนักงานธุรการและพัสดุ

Miss Pornthip Khejornsart

porkha@kku.ac.th

นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

Miss Chutinan Panjarung

pchutinan@kku.ac.th

หัวหน้างานวิทยุ

นาย บรรจง เศษวิสัย

พนักงานวิทยุกระจายเสียง

Mr.Banjong Setwisai

kkuradio@gmail.com

นาย สุริยา ลีพรหมมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr.Suriya Leepromma

suriyale@kku.ac.th

นาย กิตติภณ ทุริวงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr. Gittiphon Thuriwong

kkuradio@gmail.com

นาย ปาพจน์ พันตาเอก

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr.Paphot Phuntaaek

kkuradio@gmail.com

นาง สถาพร นาวานุเคราะห์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

Mrs. Sathaporn Navanukraw

nsatha@kku.ac.th

นางพัชรากร พัจนสุนทร

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

Mrs.Patcharakorn Patjanasoontorn

patcpa@kku.ac.th

นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

Miss Cholwaporn Chooklin

cholch@kku.ac.th

นาย กฤษดา เรืองศรีวิรัตน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

Mr. Kitsada Ruengsriwirat

kitsru@kku.ac.th