Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

เกียรติประวัติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร

การคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า
(โหวต)

กติกา
1. บุคลากรแต่ละคนสามารถโหวตได้คนละ 1 ครั้ง ต่อรางวัล โดยจะคัดเลือกผู้ได้คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละประเภทรางวัลเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
2. ถ้าโหวตมากกว่า 1 ครั้ง จะพิจารณาจากการโหวตครั้งแรกเท่านั้น
3. โหวตโดยใช้อีเมล มข. เท่านั้น
4. โหวตได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 63 – วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63 (ปิดระบบเวลา 16.30 น.)

หมายเหตุ:
– ผู้มีสิทธิ์โหวตคือบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเท่านั้น
– รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล
– รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล
– บุคลากร 1 คน จะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง จะไม่ได้ทั้ง 2 รางวัล

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร
1. มีสมรรถนะที่เหมาะสม (การบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม)
2. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร
4. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. มีผลงาน หรือ นวัตกรรม หรือ การสื่อสารภาพลักษณ์ที่โดดเด่น

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า กองสื่อสารองค์กร
1. มีสมรรถนะที่เหมาะสม (การบริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม)
2. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อมุ่งพัฒนากองสื่อสารองค์กร
4. มีความรักต่อองค์กรและไม่สร้างความแตกแยก
5. มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรคนอื่นๆ

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562

รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2562 ได้แก่
1)  นายชุมพร พารา  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ
2)  นายบริพัตร ทาสี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
3)  นางสาวรวิพร สายแสนทอง ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2562  ได้แก่
1)  นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ
2)  นางสาวภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ ตำแหน่ง  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2561

รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2561 ได้แก่
1)  นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ
2)  นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
3)  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2561  ได้แก่
1)  นางสาววัลยา  ภูงาม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ
2)  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านทั้งหมด