เกียรติประวัติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563

รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2563 ได้แก่
นางสาว พรทิพย์ คำดี
นางสาว วัลยา ภูงาม
นาย อุดมชัย สุพรรณวงศ์

รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2563  ได้แก่
นาง วัชรา น้อยชมภู
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562

รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2562 ได้แก่
นายชุมพร พารา  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ
นายบริพัตร ทาสี ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวรวิพร สายแสนทอง ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2562  ได้แก่
นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ ตำแหน่ง  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2561

รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี  2561 ได้แก่
1)  นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ
2)  นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ  ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
3)  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า  ประจำปี  2561  ได้แก่
1)  นางสาววัลยา  ภูงาม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ
2)  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ

ข่าว: กองสื่อสารองค์กร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านทั้งหมด