กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร

ปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องเครือข่ายกันมากขึ้น ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็ได้นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการของตนจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  ในประเด็นนี้ทำให้งาน เครือข่าย เป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งที่ภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของทุกคณะ/หน่วยงาน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น  ระหว่างวันอังคารที่   28 มิถุนายน  –  1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สร้างความเข้าใจในการผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกคณะหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   และ ยังเป็นการสนองประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่เน้นการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน และ ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิด โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยยกตัวอย่างที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่าสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของตนเองมีจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด  เนื่องจากเขาให้ความสำคัญด้านการสื่อสาร และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในหลักสูตรผู้นำ ได้กล่าวถึง 3 สิ่งที่ ผู้นำต้องให้ความสำคัญคือ 1 set direction and strategy หรือ การกำหนดทิศทาง และ กลยุทธ์องค์กร 2 inspiration หรือ การสร้างแรงบันดาลใจ 3 communication การสื่อสาร จึงเห็นได้ว่า communication หรือ การทำการสื่อสาร อยู่ในหัวใจของการบริหารงาน ฉะนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ เพราะการเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ของทุกคณะ/หน่วยงาน ย่อมนำไปสู่การทำงานที่ราบรื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่สร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นเอกภาพ

สำหรับแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่าย มีเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่จะสร้างให้องค์กรแข็งแกร่ง และ สามัคคีขึ้นมาได้ นั่นคือระบบ การสร้างทีมสัมพันธ์  หรือ การทำให้ทีมงานมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของตน และ ขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งกระบวนการสร้างทีมสัมพันธ์ ประกอบด้วย การละลายพฤติกรรม การสร้างเป้าหมายร่วมกัน การฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา การฝึกทักษะในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น การสร้างความสามัคคี โดยกระบวนการเหล่านี้ ได้แปรเป็นกิจกรรมต่างๆ ในการสัมมนาเครือข่าย-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า การสัมมนาเครือข่าย-ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ละคณะ หน่วยงาน  และ ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เครือข่ายมีความยั่งยืน

“โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้  กำหนดจัดขึ้นเป็น 2 ระยะ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม  2565  โดยในระยะแรก จัดขึ้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นการรับฟังนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรจากท่านอธิการบดี การประชุมบรรยายให้ความรู้  และ เสวนาการใช้เครื่องมือ และ วิธีการทางดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์จากเครือข่าย ระยะที่สอง จัดขึ้นระหว่าง วันที่  29 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565 เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และ ทัศนศึกษา ณ  จ.ชลบุรี  ในการทำงานร่วมกันนั้น รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน เพราะฉะนั้นเชื่อว่ากิจกรรมนันทนาการ บรรยายกาศที่ผ่อนคลายจากการทำงาน จะทำให้สมาชิกเกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน สนิทสนมกันมากซึ่ง จะนำไปสู่การทำงานที่ราบรื่น  สร้างผลงานที่ดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

นางสาวศิตธีรา สโมสร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวศิตธีรา สโมสร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้จัดสัมมนามาเป็นเวลานานแล้วสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้พี่น้องเครือข่ายได้มาเจอพบปะกัน  ทางกองสื่อสารองค์กร ก็จะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปัน เป็นการเสริมทักษะด้านประชาสัมพันธ์ ในการจัดงานครั้งนี้ ท่านอธิการบดีให้เกียรติมาพบปะชาว PR เห็นได้ว่าท่านให้ความสำคัญกับด้านการสื่อสาร เพราะว่าท่านต้องการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึง ท่านผู้ช่วยณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ที่ให้ความสำคัญตรงนี้ และ มาอยู่กับพวกเราตลอดทริป ในส่วนพาร์ทการนำกรรมการเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเมื่อเรามีข้อมูลก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ข้อมูลส่วนใดที่เป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ แล้วก็ได้รู้จักน้องใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งเรายังไม่รู้จักกันทั้งหมด”

นางสาวศิตธีรา กล่าวต่อไปว่า “การไปสัมมนานอกสถานที่ก็เหมือนเป็นการพักผ่อนจากการทำงานร่วมกัน และ ได้ไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้น กิจกรรมที่เราประทับใจทุกครั้ง คือ การมีธีมงาน เช่น บางปีมีปาร์ตี้หมวก ปาร์ตี้ชุดนอน อาชีพในฝัน ส่วนปีนี้ก็เป็นปาร์ตี้ธีม ส.ที่ไม่ใช่เสือ ได้เห็นเพื่อนๆ หลายคนออกมาแสดงไอเดียของตนเองทำให้รู้จักมุมมองแต่ละคนมากยิ่งขึ้น จดจำกันได้ง่ายขึ้น  เป็นบรรยากาศที่น่ารัก ทำให้พวกเราคุ้นเคยกัน สนิทกันขึ้น มีส่วนมากๆที่จะทำให้การทำงานพวกเราราบรื่น และ ประสบความสำเร็จ”

เห็นได้ว่าโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ จัดเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ ตามแนวทางทีมสัมพันธ์  ที่ไม่ได้ให้เพียงความสนุกสนาน และ ผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังหนุนเสริมให้การทำงานร่วมกันของนักประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และ การดำเนินงานที่ราบรื่น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์และความสำเร็จขององค์กรด้วย

Scroll to Top