กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top