กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นางสาว วัลยา ภูงาม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top