กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

🟡 นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร