กองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” วางเป้าสร้างภาพลักษณ์องค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นาย ชุมพร พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี เครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมสารสิน  ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความเป็นมาของเครือข่ายการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้พัฒนามาจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก่อตั้งมาแล้ว 22 ปี ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 3 เครือข่ายย่อย ได้แก่ เครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ  เครือข่ายการทำงานด้านวิทยุ   และเครือข่ายการทำงานด้านกิจกรรม   โดยมีกองสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ  มีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของทุกคณะหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” เป็นการจัดการประชุม บรรยายให้ความรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ   โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยาย เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ให้สามารถโพสต์ข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผลิตคลิปสั้นเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กองสื่อสารองค์กร มีวิสัยทัศน์ “เราสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก: “We Communicate KKU to Citizen of the World”   ฉะนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการทำงานด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ   ได้มีแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์อันดีขององค์กรออกสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“เชื่อว่าการอบรมในวันนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ ทั้งข่าว และ คลิปสั้น ซึ่งทุกท่านที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่นโยบายมหาวิทยาลัย และ สามารถนำไปขับเคลื่อนการทำงานของส่วนงาน หน่วยงานตนเองได้เป็นอย่างดี”

นางสาวกนกอร นีระ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้เข้าอบรม เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ได้ทั้งความสนุก และ เนื้อหาสาระ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริง  ไม่ว่าจะเป็น การเขียนข่าว และ การตัดต่อวิดิโอ ในสมาร์ทโฟน

“เราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาก่อน แต่การอบรมในวันนี้ได้เนื้อหาที่สามารถนำกลับไปใช้ในงานได้มากมาย โดยเฉพาะ Workshop การเขียนข่าวออนไลน์ โดยพี่ผานิต  ที่ช่วยทําให้จับทางได้ถูกว่า ถ้าเราอยากจะเขียนข่าว เราควรวางโครงเรื่อง ต้องมี Goal มีคีย์โน้ตตรงนี้ ซึ่งการวางเนื้อหาแบบนั้น ช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นมาก  นอกจากนี้ยังได้เรียนการตัดต่อใน capcut ที่สามารถทำในมือถือเราเอง เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะที่หน่วยงาน กําลังพยายามทำประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยการทําคลิปTiktok ซึ่งเราได้เรียนรู้ลงมือทำจริง พี่วิทยากรประจำกลุ่ม สอนละเอียดดีมาก ทำให้ได้ไอเดีย การทำคลิปสั้น ๆ ที่ดีมาก และ ทุกครั้งเวลามาอบรมกับกองสื่อสาร หนูประทับใจบรรยากาศในการพบปะกันมากค่ะ เพราะไม่เครียด เป็นกันเอง สนุก เหมือนเป็น extrovert มาเจอกัน แต่ได้เนื้อหาสาระในการพัฒนางานตัวเอง พี่ ๆ น่ารัก ถ้ามีอบรมในครั้งต่อไป อยากเชิญชวนเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากันเยอะๆค่ะ”

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media เป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมในช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตงานด้านสื่อสารองค์กร“ โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการ-เรียนการสอน ต่อจากนั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวออนไลน์ และ ลงพื้นที่เพื่อผลิตคลิปสั้นในช่วงบ่าย ณ คุ้มสีฐาน สำนักหอสมุด ศูนย์อาหารและบริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอคลิปสั้นจากการลงพื้นที่ และ ฟังข้อเสนอจากผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์ ณัฐวุฒิ จารุุวงศ์