สถานีวิทยุ มข. F.M.103 MHz. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี มุ่งมั่นทำหน้าที่ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

วันที่ 30 มีนาคม 2567 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio F.M.103 MHz.
สังกัดกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญครอบรอบ 50 ปี  โดยมีอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มข. ตลอดจนหัวหน้างาน และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤดษิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  สืบเนื่องจากที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2566 ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การออกอากาศให้มีความทันสมัย และการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบรอบ 50 ปี หลังได้ดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2517 จึงได้จัดพิธีทำบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่แห่งนี้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติภารกิจประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารให้กับประชาคมมหาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” ออกอากาศผ่านทั้งช่องทางคลื่นความถี่ F.M.103 MHz.  และช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ww.kku.ac.th และPage face book: https://www.facebook.com/KKURadioFM103  ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่พร้อมจะมุ่งพัฒนาการทำงานให้ได้ระดับมาตรฐานยิ่งขึ้น

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

ภาพ : กิตติภณ ทุริวงษ์