ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์

นางมลฑา แพงมา

คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวศศิธร สูงนารถ

คณะเกษตรศาสตร์

นายสุชาติ เทพภูเขียว

คณะวิทยาศาสตร์

นายสรายุทธ ขินหนองจอก

คณะวิทยาศาสตร์

นายสุขทวี คลังตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์

นายกรรณภัสส์ สิริเกียรติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายณัฐวุฒิ หอมทอง

คณะเทคโนโลยี

นายประทีป เทวงษา

คณะเทคโนโลยี

นางประทุมมา ทาแดง

คณะทันตแพทยศาสตร์

นางหญิง โพธิสุวรรณ

คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวกมลพร วรรณะปะเก

คณะแพทยศาสตร์

 

นายสิทธิพร กาบบัวลอย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสาวฐะปะนีย์ ประไพเมือง

คณะเทคนิคการแพทย์

นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

นายธนันชนัย อุ่นสิม

คณะเภสัชศาสตร์

 

นายสมเจตน์ แก้ววงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

นายวทัญญู เชื่อมไธสง

คณะศึกษาศาสตร์

นายอาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

นายวรัญญู ดอนเหนือ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นางบุบผา ประสารฉ่ำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวภาวดี มาพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

นายพชร โนนทิง

คณะนิติศาสตร์

นางสาวกมลนัทธ์ ศรีสะอาด

คณะเศรษฐศาสตร์

นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

นางสาวศิตธีรา สโมสร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวจิตรลัดดา แสนตา

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นางสาวยุวธิดา บุญมาก

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

 

นายสุธน สอนศิริ

วิทยาลัยคอมพิวเตอร์

นางสาวณิชากร นิพรรัมย์

วิทยาลัยนานาชาติ

นายณัฐภัทร ไวยประสิทธิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

 

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

สำนักหอสมุด

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

สำนักหอสมุด

นางสาวธนารัตน์ ตรีชิต

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นางสาวนวรัตน์ วงศ์คำจันทร์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

นางสาวไข่มุก จตุรานนท์

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

นางหทัยรัตน์ บุญยรัตพันธุ์ เงินทอง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 

นายฐัพไทย ถาวร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพีรณัฐ เอี่ยมทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

นางสาวกมลพร อรรคฮาต

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

 

นายประภาพรณ์ ขันชัย

สำนักบริการวิชาการ

นายชาลี พรหมอินทร์

สำนักบริการวิชาการ

นางสาวอรพรรณ สุวรรณวิจิตร

อุทยานวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรสุดา ลานอก

อุทยานวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์ อดทน

อุทยานวิทยาศาสตร์

นายพงศ์พันธ์ คำสิงห์

กองทรัพยากรบุคคล

 

นายภาสพันธ์ จิโนทา

กองบริหารงานกลาง

นายสิทธิชัย ยินดีชาติ

กองการกีฬา

นายปรีดี ศรีตระกูล

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

นางพราวแสง สิริภานุวัฒน์

กองการต่างประเทศ

นายพุธทอง กาบบัวลอย

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล