งานของเรา

กองสื่อสารองค์กร มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองสื่อสารองค์กรที่สนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน ๒ ด้านหลักๆ คือ
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กร
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านชุมชนสัมพันธ์

โดยมีภารกิจที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ดังนี้
  เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
๑.๗ เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
๔.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอก พร้อมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง การสนทนาแลกเปลี่ยนหรือการพูดคุยนอกรอบข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น
๔.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายของ มข. ฝึกอบรมและสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงาน มข. และดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม

เสาหลักที่ ๓ : Culture and Care Community เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก
๑.๑ ปลูกฝัง “รหัสวัฒนธรรม มข. (KKU Culture DNA)” และจิตวิญญาณ มข. ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ในการทำงานที่ “อุทิศเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โครงการดูแลสุขภาพและการศึกษา กิจกรรมด้านงานบุญและประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น
๑.๔ การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และสังคมโดยรอบดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสังคมที่อบอุ่น

 

การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กร

1. ผลิต และเผยแพร่ข่าวผลงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เครื่องมือ/วิธีการ:
ข่าวเว็บไซต์ มข.
ระบบ KKU News
– จดหมายข่าว(KKU News Headline)
วารสารข่าว(ฮักมอดินแดง)
ข่าววิทยุ
ข่าวโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต
-โครงการอบรมเขียนข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

2. เผยแพร่ข่าวผลงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสารมวลชนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เครื่องมือ/วิธีการ:
– ข่าวเว็บไซต์ มข.
– ระบบ KKU News
– ฐานข้อมูลสื่อมวลชน
ระบบ KKU Event update
-โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลชน
-โครงการมข. สานสัมพันธ์และขอบคุณสื่อมวลชน
-โครงการประยุกต์ใช้สื่อ และการส่งเสริมการตลาด
-โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน

3. ติดตามรายงานผลการเผยแพร่ข่าวมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสารมวลชน
เครื่องมือ/วิธีการ:
เว็บไซต์ฐานข้อมูล ข่าว มข. ที่นำเสนอผ่านสื่อสารมวลชน
– เอกสารสรุปข่าวเด่นรายเดือน
– เอกสารสรุปข่าวเด่นรายปี

4. ผลิต และเผยแพร่รายการโทรทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปรณรงค์
เครื่องมือ/วิธีการ:
โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต KKU Channel
YouTube
รายการโทรทัศน์
คลิปรณรงค์
– ระบบ KKU Live Broadcast

5. ผลิต และเผยแพร่รายการวิทยุ
เครื่องมือ/วิธีการ:
– วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 MHz.
วิทยุออนไลน์

6. บริหารเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่องมือ/วิธีการ:
– เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งเว็บ www.kku.ac.th และ my.kku.ac.th
โครงการแปลข่าวเด่นหน้าเว็บไซต์

7. บริหารเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่องมือ/วิธีการ:
– เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งเว็บ www.kku.ac.th และ my.kku.ac.th
– โครงการส่งเสริมการใช้บริการเว็บไซต์สื่อสารภายใน my.kku.ac.th
– โครงการแปลข่าวเด่นหน้าเว็บไซต์

8. บริหารและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Digital Signage และป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์
เครื่องมือ/วิธีการ:
– จอดิจิตอลไซน์เนจ
– ป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์
– โครงการพัฒนาระบบการจองป้ายคัทเอ้าท์ออนไลน์

9. บริหาร Social Media
เครื่องมือ/วิธีการ:
– ระบบ KKU Pop Mail
– Facebook Group
Facebook Fanpage
– เครือข่ายสังคมออนไลน์
-โครงการสร้าง Line official

10. จากป้อมรักษาความปลอดภัย สู่ KKU  Information Center
เครื่องมือ/วิธีการ:
– พัฒนาทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และข้อมูลของมหาวิทยาลัยแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทาง เข้าหลักของมหาวิทยาลัย
– จัดหา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น

11. กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
เครื่องมือ/วิธีการ:
– งานแถลงข่าวผลงาน
– นักวิจัย มข. พบ สื่อมวลชน
– นิทรรศการแสดงผลงาน
-โครงการผลิตชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สำเร็จรูป

12. กิจกรรมเผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนานาชาติ
เครื่องมือ/วิธีการ:
– โครงการ KKU Ambassador
– โครงการ Drone Video/Photo Stock Footage
– เครือข่ายประชาสัมพันธ์/เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์/เครือข่ายนักศึกษา/เครือข่ายนักวิจัย
– โครงการปรับเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

13. กิจกรรม พิธีการของหาวิทยาลัย
เครื่องมือ/วิธีการ:
– งานพิธีการกลาง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พิธีแสดงมุทิตาจิตฯ งานชื่นชมยินดีและงานส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ
– ข่าวแจกสื่อมวลชน

14. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
เครื่องมือ/วิธีการ:
– ทีมงาน และกระบวนงานต้อนรับ
– สื่อที่ใช้ประกอบ เช่น เอกสาร วิดีทัศน์ กิจกรรมแคมปัสทัวร์
– โครงการ “การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการต้อนรับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” (KKU Hospitality Database)

การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านชุมชนสัมพันธ์

1. กิจกรรม KKU USR
เครื่องมือ/วิธีการ:
-โครงการสภาชุมชนรอบรั้วมอดินแดง
-โครงการสภากาแฟสีหราช
-โครงการ มข. เพื่อสังคม 3 บวร : บ้าน วัด โรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข (มี 4 กิจกรรม)
-โครงการ มข. ห่วงใยสังคม ร่วมต้านภัยพิบัติ
-โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน
-โครงการงานวันเด็กรอบรั้ว มข.
-โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา รอบรั้ว มข.
-โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนรอบรั้วมข.
-ฐานข้อมูล USR ภาพรวมมข.(รวมกิจกรรมของคณะ/หน่วยงานด้วย)

2. ร่วมงานพิธีชุมชนสัมพันธ์ งานรัฐพิธี งานสวดพระอภิธรรมศพของผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
เครื่องมือ/วิธีการ:
– ทีมงาน และกระบวนงาน
– โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์การออกงานด้านชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและสถานการณ์
เครื่องมือ/วิธีการ:
– กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ทั้งการจัดเวที และการสำรวจความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น รวมถึงการ Monitoring สื่อต่างๆ)
– การจัดงานแถลงข่าว

4. การบริหารงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่องมือ/วิธีการ:
– การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
– กิจกรรมภายในมข.

5. การบริหารงานเครือข่ายโทรทัศน์
เครื่องมือ/วิธีการ:
– รายการโทรทัศน์ นำเสนอ ผลงาน  กิจกรรม ข่าวสาร และสาระความรู้ในรูปแบบสื่อที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมเผยแพร่ออกอากาศ

Scroll to Top