กระบวนงาน

กระบวนงานกองสื่อสารองค์กร

  1. กระบวนการผลิตสื่อโทรทัศน์และการเผยแพร่ 
  2. กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและการเผยแพร่
  3. กระบวนการจัดกิจกรรมเวทีเพื่อการสื่อสารกับประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. กระบวนการให้บริการประชาสัมพันธ์ป้ายคัตเอ้าท์
  5. กระบวนการให้บริการประชาสัมพันธ์จอ LED
  6. กระบวนการให้บริการประชาสัมพันธ์แบนเนอร์บนเว็บไซต์ 
  7. กระบวนการให้บริการ KKU Pop mail
  8. กระบวนการนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยออกสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 
  9. กระบวนการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป(การจัดซื้อจัดจ้าง)
Share Button