Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

แบบลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ตามประกาศการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from home)
เริ่มใช้ระบบ 17 เม.ย. 63

ลงเวลาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผลการลงเวลาปฏิบัติงาน