แผนและการรายงานผลการปฏิบัติงาน กองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

แผนและการรายงานผลการดำเนินงานกองสื่อสารองค์กร
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

กองสื่อสารองค์กร ดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้านการรักษาระบบนิเวศ (Ecological )
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best Place to Work)
• กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ได้แก่
1. การสื่อสารภายในเชิงรุก
2. การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงรุก
3. ชุมชนสัมพันธ์ และการนำความรู้สู่ชุมชน

1. การสื่อสารภายในเชิงรุก

โครงการ/แผนงาน ยุทธศาสตร์ (CAD Flagship Project)
โครงการ/แผนงานที่ สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารภายในเชิงรุก

1. ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัล
หน่วยอำนวยการ | รายงานผล

2. ผลิตรายการโทรทัศน์ KKU Transformations พร้อมข่าวในเว็บไซต์
งานสื่อสาร | รายงานผล

3. การสร้างการรับรู้ในเรื่อง KKU Transformation ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ด้วยการออกแบบและเผยแพร่โปสเตอร์ Infographic และช่องทางอื่นๆของมหาวิทยาลัย
งานสื่อสาร | รายงานผล

4. การสื่อสารเนื้อตรงกับกลุ่มเป้าหมายภายใน
งานสื่อสาร | รายงานผล

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกผ่าน LINE Official Account
งานสื่อสาร/หน่วยอำนวยการ | รายงานผล

6. การสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค WorkPlace, Facebook Group, Facebook Page
งานสื่อสาร | รายงานผล

7. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หน่วยอำนวยการ | รายงานผล

งานประจำ (Routine) ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารภายในเชิงรุก

1. ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าว KKU News (ข่าวเว็บไซต์, ข่าววีดิโอ) ข่าวบริการ ที่มีเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายใน
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | Add form |  รายงานผล

2. ผลิตและเผยแพร่ข่าวเชิงลึก (บทความ) ที่มีเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายใน
งานสื่อสาร | Add form |  รายงานผล

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยอำนวยการ | รายงานผล

4. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายใน
งานวิทยุ | รายงานผล

5. ผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น เพื่อสื่อสารภายใน
งานสื่อสาร | รายงานผล

6. บริการโสตทัศนูปกรณ์
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | รายงานผล

7. บริการภาพนิ่ง
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | รายงานผล

8. บริการออกแบบกราฟิก เพื่อสื่อสารภายใน +2
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | รายงานผล

9. บริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น +2
งานสื่อสาร | รายงานผล

10. บริหารจัดการรสื่อสังคมออนไลน์ +2
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | รายงานผล

11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง KKU – Pop mail
งานสื่อสาร | รายงานผล

12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง KKU Network authen access (หน้า login ก่อนเข้าสู่อินเทอร์เน็ต)
งานสื่อสาร | รายงานผล

13. งานพิธีกร พิธีการกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายใน
งานกิจกรรม | รายงานผล

14. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย +2
งานกิจกรรม | รายงานผล

15. ประสานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น/กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ทีมีกลุ่มเป้าหมายภายใน
งานกิจกรรม | รายงานผล

2. การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงรุก

โครงการ/แผนงาน ยุทธศาสตร์ (CAD Flagship Project)
โครงการ/แผนงานที่ สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงรุก

1. พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ ให้ต่อเนื่องและมีคนคอยอัพเดท ตลอด
งานสื่อสาร | รายงานผล

2. โครงการผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566
งานสื่อสาร | รายงานผล

3. โครงการผลิต Template PowerPoint มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสื่อสารความหมายตามหลักยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2566
งานสื่อสาร | รายงานผล

4. การบริหารความเสี่ยง ควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร (Damage Control)
งานกิจกรรม | รายงานผล

5. การปรับปรุงระบบการแแถลงข่าว/การให้ข่าวของผู้บริหาร
งานกิจกรรม | รายงานผล

6. โครงการสื่อสารสองทางผ่าน Facebook Messenger
งานกิจกรรม | รายงานผล

งานประจำ (Routine) ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
โครงการ/แผนงานที่ สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงรุก
1. ผลิตรายการโทรทัศน์ KKU Content
งานสื่อสาร | รายงานผล

2. เก็บฐานข้อมูลข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ (Clipping) / สื่อออนไลน์ / สื่อโทรทัศน์
งานสื่อสาร | รายงานผล

3. ส่งข่าวสื่อมวลชน
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | รายงานผล

4. ประสานงาน อำนวยความสะดวกและดูแลสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
งานกิจกรรม | รายงานผล

5. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก
งานวิทยุ | รายงานผล

6. บริหารสถานีวิทยุและผังรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิทยุ | รายงานผล

7. งานแถลงข่าว
งานกิจกรรม | รายงานผล

8. งานต้อนรับ
งานกิจกรรม | รายงานผล

9. ช่วยเหลือสังคมจากภัยพิบัติต่างๆ +3
งานกิจกรรม | รายงานผล

10. ผลิตและเผยแพร่ สกู๊ปข่าว KKU News (ข่าวเว็บไซต์, ข่าววีดิโอ) ข่าวบริการ ที่มีเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอก
งานสื่อสาร/งานกิจกรรม | Add form |  รายงานผล

11. ผลิตและเผยแพร่ข่าวเชิงลึก (บทความ) ที่มีเนื้อหาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอก
งานสื่อสาร | Add form |  รายงานผล

12. ผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่น เพื่อสื่อสารภายนอก
งานสื่อสาร | รายงานผล

13. งานพิธีกร พิธีการกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นบุคคลภายนอก
งานกิจกรรม | รายงานผล

14. ประสานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น/กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ทีมีกลุ่มเป้าหมายภายนอก
งานกิจกรรม | รายงานผล

3 ชุมชนสัมพันธ์ และการนำความรู้สู่ชุมชน

โครงการ/แผนงาน ยุทธศาสตร์ (CAD Flagship Project)
โครงการ/แผนงานที่ สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนสัมพันธ์ และการนำความรู้สู่ชุมชน
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ผ่านเครือข่ายวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิทยุ | รายงานผล 

งานประจำ (Routine) ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
โครงการ/แผนงานที่ สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชนสัมพันธ์ และการนำความรู้สู่ชุมชน
1. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน
งานวิทยุ | รายงานผล

2. กิจกรรมสังคม
2.1 นำผู้บริหารออกงานรัฐพิธี
งานกิจกรรม | รายงานผล

2.2 นำผู้บริหารร่วมงานสังคมกับภาคส่วนต่างๆ
งานกิจกรรม | รายงานผล

2.3 เครือข่ายสภากาแฟสีหราช
งานกิจกรรม | รายงานผล

2.4 พิธีบำเพ็ญกุศลแก่ผู้มีคุณูปการของมหาวิทยาลัย
งานกิจกรรม | รายงานผล

3. รายการวิทยุที่ให้ความรู้แก่ประชาชน (จำนวนรายการ/จำนวนครั้งที่เผยแพร่) +2
งานวิทยุ | รายงานผล

Scroll to Top