Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

คู่มือการรวรวมข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทั้งสวนกลางและท้องถิ่น (2563) โดย นายชายชาญ หล้าดา ดาวน์โหลด

คู่มือ การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ (2563) โดย นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ ดาวน์โหลด

การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่อข่าวสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2563) โดย นางสาวรวิพร สายแสนทอง ดาวน์โหลด

การศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่ออินสตาแกรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิงรุก (2563) โดย นายบริพัตร ทาสี ดาวน์โหลด