Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการงานถ่ายภาพผนวกงานออกแบบ เพื่อสื่อสารประเด็นยุทธศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ (2563) โดย นายอรรถพล ฮามพงษ์ ดาวน์โหลด

คู่มือ การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่อยู่ในการดูแลของงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายณัฐวุฒิ เพชรประไพ ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการผลิต Video Content เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 (รายการ KKU Transformation) โดย นางสาวพรทิพย์ คำดี…

คู่มือการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (2562) โดย นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด