การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเบญจมาภรณ์ มามุข
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ ดาวน์โหลด ]