กองสื่อสารฯ ผนึก เวชนิทัศน์ มข.แลกเปลี่ยนงาน PR พัฒนาหลักสูตรการสอน

0
947

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ทรงพล อุปชิตกุล โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เผยว่า กองสื่อสารองค์กรมีวิสัยทัศน์คือ สื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก โดยภารกิจในการเผยแพร่ สื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงผู้รับบริการในอนาคต ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ทั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านการสื่อสารองค์กร โดยเฉพาะด้านงานสื่อและสารสนเทศ ที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนได้จริง ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

อาจารย์ทรงพล อุปชิตกุล ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ทรงพล อุปชิตกุล ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านอาจารย์ทรงพล อุปชิตกุล ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาต้องเรียนเบื้องต้น ฉะนั้นการนำนักศึกษามาเรียนรู้ที่กองสื่อสาร จะได้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ อาทิ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาได้ดีเป็นอย่างมาก สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นให้เข้ากับบริบทสังคมโลก

ในการนี้นักศึกษาจำนวน 30 คน ได้เข้าชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดรายการ KKU LIVE ที่ห้องสตูดิโอ ชมการทำงานจริงของฝ่ายสื่อและสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร ร่วมพูดคุยกับพิธีกร และทีมงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการทดสอบการเป็นผู้ประกาศจริงอีกด้วย

นายหิรัญศักดิ์ ศรีนวกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์)
นายหิรัญศักดิ์ ศรีนวกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์)

นายหิรัญศักดิ์ ศรีนวกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ได้เรียนรู้การทำงานของกองสื่อสาร เรียนรู้เครื่องมือการใช้อุปกรณ์สื่อสาร โดยส่วนตัวชอบการผลิตสื่อด้านกราฟิก แอนิเมชั่น การใช้กล้อง การตัดต่อวิดีโอ คิดว่าสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต

ข่าว/ภาพ : จิราพร ประทุมชัย