กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

กองสื่อสารองค์กรแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์แบบเจาะลึก

       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา เทคโนโลยีสื่อการศึกษาแพทยศาสตร์  จำนวน 31 คน นำโดย อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานนกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ ผศ.ทรงพล อุปชิตกุล ได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กรและการผลิตสื่อจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ

          นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เผยว่า การที่กองสื่อสารองค์กรได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งรูปแบบการเข้ามาฝึกงานและการขอเข้ามาเพื่อดูงานเพิ่มพูนความรู้มาอย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นบทบาทหนึ่งของการบริการสังคม เพราะนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตหลังจบการศึกษา ขณะเดียวกันบุคลากรของเราก็ได้เรียนรู้จากนักศึกษาด้วย เช่นด้านพฤติกรรมการรับสื่อ ความคิดทัศนคติ ซึ่งนักศึกษาก็จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการสื่อสารของเราเช่นกันเพื่อให้เราได้เป็นข้อมูลในการผลิตสื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับศึกษาดูงานโดยให้บุคลากรของเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
         คณะนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายถึงภารกิจจากหัวหน้างานและวิทยากรประกอบด้วย นางสาววัลยา ภูงาม  หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร  นายณัฐวุฒิ เพชรประไพ วิทยากรด้านเทคนิคการตัดต่อผลิตสื่อวีดิทัศน์  นางเบญจมาภรณ์ มามุข วิทยากรด้านการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งคณะศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสเข้าดูการปฏิบัติงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ของบุคลากรภายในสตูดิโอ และนักศึกษาทุกคนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ โดยมีนาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ และ นาย ชายชาญ หล้าดา เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติการ อีกด้วย

          อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กล่าวว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เราเน้นศาสตร์ที่ บูรณาการร่วมกันทั้ง ศิลปะ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การเป็นนักผลิตสื่อทางการแพทย์ที่มีทักษะความรู้ สำหรับการมาดูงานด้านการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการสื่อสาร เพื่อการนำสื่อที่ผลิตขึ้นมาสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพทั้งต่อแพทย์ นักศึกษาแพทย์ หรือผู้ใช้สื่ออื่นๆให้เกิดความเข้าใจ เนื่องจากเนื้อหาบางอย่างทางการแพทย์มีความซับซ้อนเข้าใจยาก หากผู้ผลิตสื่อไม่มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในอนาคต

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

     “การเลือกกองสื่อสารองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเนื่องจาก ได้มองเห็นการทำงานด้านสื่อสารองค์กรที่ครบทุกด้าน และที่สำคัญกองสื่อสารองค์กร มข.ได้แสดงศักยภาพในการใช้เครื่องมือกระบวนการสื่อสารขับเคลื่อนองค์กรจนเป็นผลสำเร็จ มีผลงานด้านการผลิตสื่อที่เป็นที่ยอมรับ จึงเชื่อมั่นว่าหากนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  สำหรับในอนาคตก็ยังคงมีความเชื่อมั่นและหวังว่าจะประสานความร่วมมือเพื่อการนำนักศึกษามาฝึกประสบการร์ต่อเนื่องไป”  อ.ดร. ปิยนัส สุดี กล่าว

ข่าว: อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ: บริพัตร ทาสี 
อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
อ.ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต


นางสาว วัลยา ภูงาม (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม)
นางสาว วัลยา ภูงาม (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม)
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
นางสาว พรทิพย์ คำดี (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร)
นางสาว พรทิพย์ คำดี (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร)
นางเบญจมาภรณ์ มามุข
นางเบญจมาภรณ์ มามุข
นายณัฐวุฒิ เพชรประไพ
นายณัฐวุฒิ เพชรประไพ
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
นายชายชาญ หล้าดา
นายชายชาญ หล้าดา
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน
กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน