กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่7 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รักษาการแทน) ประธานการประชุม และ ดร.กิตต์ เธียรโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการตัวแทนกว่า 15 มหาวิทยาลัยเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7

จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
ดร.กิตต์ เธียรโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.กิตต์ เธียรโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
นางสาว วัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม
นางสาว วัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
นางสาว จิราพร ประทุมชัย
นางสาว จิราพร ประทุมชัย
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 7
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย
นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย