Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และผู้นำชุมชนร่วมประชุมกว่า 20 คน ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2

ภายในงานได้มีการประชุมสอบถามความคิดเห็น ถึงประเด็นการทำแผนพัฒนาชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการมอบรางวัลชื่นชมยินดีเพื่อเป็นกำลังใจให้เครือข่ายผู้นำชุมชนที่มาร่วมจัดรายการวิทยุ มข.เพื่อชุมชน อีกด้วย
บริพัตร ทาสี : ข่าว/ภาพ

มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2
มข. จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ ระดมความเห็นนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2