กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  อาจารย์ ดร.กิตติ์   เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   พร้อมด้วย นายสถิตย์   แก้วบุดตา  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  และบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ รศ.วัชรินทร์  กาสลัก  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.อานนท์  วงษ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ  ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายในเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  นายสถิตย์  แก้วบุดตา  ได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กองทรัพยากรบุคคล  และได้เข้าไปศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ EdPex ที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากนั้น   ดร.กิตติ์   เธียรธโนปจัย  ได้นำคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้  นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดี  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้ว  ยังสามารถนำไปสร้างนวัตกรรมด้านการประเมินบุคลากรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันให้เกิดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในการทำงาน พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันอีกด้วย

ข่าว    :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ   :   บริพัตร  ทาสี

 

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ

    มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ
มข.ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.บูรพา ดูงานด้านการประเมินบุคลากรฯ