กองสื่อสารองค์กรถ่ายทอดความรู้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศกลาง (KKU MIS-PD)

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี งานสื่อสารกองสื่อสารองค์กรได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรเรื่อง “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศกลาง (KKU MIS-PD) ” โดย นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น พนักงานราชการ หน่วยอำนวยการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรสังกัดงานสื่อสารเข้าอบรมจำนวน 14 คน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศกลาง (KKU MIS-PD) เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำมาใช้เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบMISของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งMIS จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินในระบบดังกล่าวได้เริ่มมีการนำมาใช้ในหน่วยงานหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อเป็นระบบกลางที่จะช่วยให้การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติงาน การติดตามผลงาน และการรายงานผลงานเพื่อรับการประเมินผลงานประจำปีมีความถูกต้อง รวดเร็ว แสดงผลเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน และลดความสิ้นเปลืองกระดาษ สำหรับกองสื่อสารองค์กรจะได้เริ่มนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในรอบประเมินผลงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนที่จะเข้ารับการประเมินในเดือนมิถุนายน นี้ได้ดำเนินการผ่านระบบนี้ ดังนั้นจึงได้เชิญวิทยากรภายในหน่วยงาน นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น พนักงานราชการ หน่วยอำนวยการ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ผ่านการอบรม ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศกลาง (KKU MIS-PD) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มาแล้วเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

โดยหลังเสร็จสิ้นการบรรยายนางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร กล่าวขอบคุณ จากนั้น นาย ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนหน่วยงานมอบของที่ระลึกขอบคุณวิทยากร

นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น วิทยากร
นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น วิทยากร
นางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร
นางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร

ข่าว /ภาพ -อุดมชัย สุพรรณวงศ์