กองสื่อสารองค์กรหนุนบุคลากร ยกระดับบริการ จัดทีมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย “WOW”

กองสื่อสารส่งบุคลากรเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่การยกระดับคุณภาพบริการที่เหนือความคาดหมาย ก่อนประกาศผลงานความสำเร็จในงาน KKU Show&Share 2018

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW มีตัวแทนบุคลากรประเภทสนับสนุนจากคณะ หน่วยงาน และสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมรวม 150 คน โดยมีผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะวิทยากรโครงการ

นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการว่า การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพเกิดภาพลักษณ์ที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยุคใหม่ได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมสร้างทักษะ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ตนเอง รู้จักตนเองและทีมงาน การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย การวิเคราะห์กระบวนงานและการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ โดยวิทยากร ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่าสู่กันฟังโดยทีมงานผู้ชนะการประกวด Wow Aword ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมหลังการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกหน่วยงานจะได้ไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบบริการเพื่อทำเป็นโครงการนำเสนอ ภายใต้การสนับสนุนและติดตามผลงานโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กิจกรรมโครงการมีความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์อีกทั้งเพื่อเป็นการนำผลงานเข้ามาเสนอและประกวดรับรางวัลในงาน KKU Show&Share 2018 ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ราวเดือนกันยายน 2561

ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในส่วนของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งตัวแทนจากงานต่างๆงานสื่อสาร และงานกิจกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร และนาย วรวิทย์ สิริภาณุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โดยได้นำแนวทางจากการอบรมมาถ่ายทอดภายในองค์กรเพื่อเตรียมแผนงานโครงการ การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW สำหรับปีนี้ต่อไป

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์ข่าว /ภาพ -อุดมชัย สุพรรณวงศ์