กองสื่อสารองค์กรจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ โรงแรมเขาใหญ่พาราไดซ์ ออนเอิร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมี บุคลากรในสังกัดจำนวน 28 คนเข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาว พรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร นางสาว วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและจัดกระบานการทำงานตามโครงสร้างใหม่ ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกองสื่อสารองค์กร คือ เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก ตอบสนองมหาวิทยาลัยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและกองสื่อสารองค์กร ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน กองสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และออกแบบการทำงานในแต่ละกิจกรรม นำไปสู่ความรักสามัคคีในหน่วยงาน ความผูกพันต่อองค์กร เชื่อมความสัมพันธ์มุ่งสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ดีต่อไป

ผลจากการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดแผนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ตรงตามบทบาทหน้าที่และตัวชี้วัดของกองสื่อสารองค์กรกำหนดภารกิจหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานใหม่ อีกทั้งเกิดข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบการดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ในระดับบุคคลอีกด้วยข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top