กองสื่อสารองค์กรร่วมระดมความคิดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการสำนักงานอธิการบดี

กองสื่อสารองค์กรร่วมระดมความคิดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการสำนักงานอธิการบดี

17 หน่วยงานระดับกองกลุ่มบริหารจัดการกลาง สนง.อธิการบดีเกิดแนวทางร่วมในการทำงาน ดึงศักยภาพออกมาสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 21-23 มิถุนาย 2561 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการจัดระบบงานบูรณาการการ การสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี ระดับผู้อำนวยการ ได้เชิญผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีจำนวน 25 คนเดินทางไปยัง สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยในส่วนของกองสื่อสารองค์กรได้มี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สำหรับมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาระบบงานและศักยภาพผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางของสำนักงานอธิการบดีที่มีการบูรณาการร่วมกัน เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ โดยนำไปสู่การทำข้อมูลสรุปภาระงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย

นาง เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เผยว่า ผลจากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารจัดกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้เกิดข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกันในแบบบูรณาการการทำงาน มีกระบวนการทำงาน ที่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน นำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ 6 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1.การแก้ปัญหาเร่งด่วน ด้านไฟฟ้า ประปา ปัญหาสาธารณภัย ซ่อมแซมอาคาร ถนน การจราจร ขยะ และอื่นๆ ให้กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยเป็นหน่วยงานรับเรื่อง มีสายด่วนพิเศษ HOT LINE โดยสื่อต่างๆ ที่รวดเร็ว แล้วแจ้งทีมHOT LINE TEAM ประกอบด้วยช่างฝีมือ วิศวกรที่ชำนาญในเรื่องไฟฟ้า ประปา โยธา จากกองอาคารและสถานที่และ กองจัดการสาธารณูปโภคฯ เข้าแก้ปัญหาทันที และวางแผนแก้ปัญหาระยะต่อไป 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.การจัดทำกฏหมายรอง ตาม พรบ.มข.2558 4.ปรับปรุงระบบสารบรรณกลางเพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ 5.การเพิ่มความสำคัญ ความรับผิดชอบ การสร้างภาพลักษณ์กับองค์กรภายนอก การมีตัวแทนเข้าร่วมงานพิธีสำคัญในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.การจัดกระบวนงานใหม่ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ของหน่วยงานและป้องกันการเกิดปัญหาจากข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เผยว่าจาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นผลให้กองสื่อสารองค์กรได้มีการปรับโครงสร้างภายในมาเป็น 2 งานและ 1 หน่วยอำนวยการ คือ งานสื่อสาร งานกิจกรรม และหน่วยอำนวยการกลาง ซึ่งได้มีการประชุมตกลงแผนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สำหรับการปฏิบัติงานร่วมในระดับกองของหน่วยงานบริหารจัดกลาง สำนักงานอธิการบดี จะเป็นอีกกรอบงานหนึ่งที่กองสื่อสารจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจในการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย จึงได้เสนอการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการใน.การเพิ่มความสำคัญ ความรับผิดชอบ การสร้างภาพลักษณ์กับองค์กรภายนอก การมีตัวแทนเข้าร่วมงานพิธีสำคัญในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ที่ประชุมซึ่งได้รับการรับรองเป็นประเด็นที่ 5 จากผู้อำนวยการกองที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำหรับโครงการจัดระบบงานบูรณาการการ การสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นกระบวนงานที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของตนเองเพื่อนำมาสู่กระะบวนงานแบบบูรณาการที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญต่อความสำเร็จของนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมจัดระบบงานครั้งนี้จัดขึ้นให้กับหน่วยงานระดับกองในกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับของหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 17 กองรวมกองสื่อสารองค์กรอีกด้วย

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top